२०८०/२/२५ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रीय महासंघ नेपालको सम्युक्त आयोजनामा गरिएको सामुदायिक संस्थाका लागि लेखा व्यवस्थापन तथा प्राविधिक तालिमको प्रमाणपत्र वितरण समारोह