सामुदायिक बिद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र पुल्चोक इन्जीनियरिंग क्याम्पसबीचमा सम्झौता!!

Campaign Paper Launching Ceremony: Market-led Promotion of Electric Cooking in Community Electrification Areas